Sonicboard

Гипсена плоча со повишена звучна заштита.

Гипсена плоча со зголемена тежина, за повишена звучна изолација и обработливост.

ДЕТAЛИ

 • Овозможува повисока звучна заштита во системите за сува градба. Повишување од 20% кај стандардните системи
 • Зголемена густина за подобра звучна изолација и повисока носивост
 • Лесен транспорт и логистика
 • Брзо и лесно маневрирање
 • Незапаллива плоча
 • Произведена како тип D согласно стандард МКС EN 520

Во комбинација со стандардните профили, маси за исполна, врзни елементи и
изолации, во системи со повишена звучна изолација.

 • Внатрешни ѕидови и тавани во домови и јавни објекти
 • Ѕидни облоги за високо подобрување на звучната изолација
 • За “суво малтерисување” на ѕидови (Кнауф W611 – лепење со Perlfix)
 • Дополнително поплочување (санација) на системи за подобра звучна заштита
 • Успешно опшивање на бучни инсталации и канали

Downloads

шифраознакадатапреземи
Knauf Sonicboard – Сосема нов, повисок животен комфорфевруари 2020
Knauf Sonicboardфевруари 2018
Опис на производ Ширина (mm)  Должина (mm)  Бр. на производ  EAN
Sonicboard 12,5  1250  2000    
 1250  2800