K26.mk Fireboard канали за кабли како ПП заштита на инсталациите

Kнауф Fireboard каналите за ПП заштита на водовите се изведуваат од Fireboard плочи и елементи за пшоврзување и вкрутување, како Кнауф L-лајсната 50/40/3 mm, која се поставува на аглите на системот.

 

Подрачје на примена:

K261.мк од тип “I“ го заштитува просторот околу системот од пожар кој се случува во самиот канал. Евентуален пожар во внатрешноста на системот е на подолг рок локализиран во каналот и не се дозволува негово ширење.

K262.мк каналот од “E” тип, ја штити внатрешноста на каналот, каде се сместени каблите, од пожар кој беснее во просторот околу каналот. Таков пожар, во декларираното време нема да навлезе во каналот и да ги опожари инсталациите.

Системите имаат и комбинирани I/E својства.

СИСТЕМИ

K26.mk Кнауф Fireboard канал - I

K26.mk Кнауф Fireboard канал - E

Системот K262.мк достигнува ПП заштита до Е120 и кај него се можни двострани, тространи и четиристрани изведби на заштитата.

Детали

Downloads

шифраознакадатапреземи
K26 DEаприл 2014PDF