D12.mk Cleaneo® акустични тавани

Kнауф Cleaneo® Акустични тавани, директни и како систем таван-под- таван, со Cleaneo акустични, перфорирани плочи.

Кнауф Cleaneo акустичните тавани се системи на двојна потконструкција, со перфорирани гипсени Cleaneo плочи, за подобрување на акустичните својства на просториите. За различни ефекти на акустиката и естетиката, постојат различни варијанти на плочите.

 

Подрачја на примена:

Kнауф Cleaneo акустичните тавани, се употребуваат во простории каде акустиката е од голема важност. Системите ги исполнуваат и барањата на ПП заштитата, а и на енергетската ефикасност. Освен на акустиката, овие системи влијаат позитивно и на квалитетот на воздухот, благодарение на Cleaneo ефектот на прочистување на воздухот. Можноста за дизајн е огромна, благодарение на големата палета на различни перфорации со крукчиња, квадрати, правоаголници, засеци, итн.

СИСТЕМИ

D137.mk Knauf Cleaneo® акустичен самоносив таван

Самоносечки систем на CW-профили, со облога од Cleaneo плочи.

D134.mk Knauf Cleaneo® акустичен самоносив ПП таван

Самоносечки систем на CW-профили, со облога од Cleaneo плочи, дополнително поплочен со противпожарни плочи, за постигнување на ПП заштита до 30минути.

D127.mk Knauf Cleaneo® акустична дизајн таваница

Најстандардниот систем на Cleaneo спуштени тавани, за лесни интервенции над естетиката и акустиката на просториите. Двојна потконструкција од CD-профили, обесени со жица со увце или директен држач.

Детали

Downloads

шифраознакадатапреземи
Cleaneo ® Acoustic SK Boards – Installation guideјули 2014PDF
Cleaneo ® Acoustic linear Boards – Installation guideсептември 2013PDF
Cleaneo ® Akustik linear Platten – Montageanleitungсептември 2013PDF
Cleaneo ® Acoustic FF Boards – Installation guideавгуст 2014PDF
Cleaneo ® Akustik FF Platten – Montageanleitungавгуст 2014PDF
Cleaneo ® Akustik SK Platten – Montageanleitungјули 2014PDF