Дистрибутивен центар Експанда

Инвеститор: ЕКСПАНДА ДООЕЛ - Скопје

Автор и проектант: Александра Стефановска во соработка со СНАП Дизајн, Нина Кузмановска, Елена Диновска, Кристина Николовска, Стефан Георгиевски, д.и.а. Невена Георгиевска, д.и.а. Александар Докузовски

Изведувач: Алфа Арт

Кнауф партнер: Акустик

 

Употребени материјали:

  • Преградни ѕидови W111
  • Преградни ѕидови W112
  • Преградни ѕидови W115
  • Противпожарни тавани D111
  • Самонивелирачка кошулка FE 50
  • Кнауф лепило Extraflex
  • Ревизиски отвори

Локација