KLS – Клешта за под

Клешта за нивелација на подни плочки.