H PRO 200

Двокомпонентна флексибилна полимер-цементна хидроизолација

ДЕТAЛИ

 • Флексибилност
 • Водонепропусност
 • Добра адхезија
 • Го заштитува бетонот од карбонизација и влијанието на соли
 • Може да се нанесува со четка и глетарка
 • Потрошувачка: 2 kg/m2/mm
 • За надворешна и внатрешна употреба
 • Заштита на подрумски простории
 • Пред поставување на керамички плочки (наменет за бањи, балкони, тераси и базени)
 • Може да се нанесува на варовноцементни малтери, цементни малтери, кошулки, блокови од лесен бетон
 • Можност да се нанесува на стари керамички облоги, доколку се чисти, носиви и суви
 • Заштита на бетон и малтер од продор на вода низ помали пукнатини предизвикани од собирање
 • Заштита на бетонски површини за време на санација
 • Заштита на бетонски површини од контакт со морска вода и соли за одмрзнување 

Подготовка: 7 kg течна компонента се мешаат со 20 kg прашкаст материјал.