Кнауф ПП заптивен силикон

Систем за противпожарно заптивање на продори од кабли до ЕI120 и дилатациски споеви до EI180.

Кнауф FPS e противпожарен силикон, испорачан во туби од 310ml, направен да ги задоволи строгите барања на ПП заштитата согласно ЕTAG 026-2, во надворешни и внатрешни услови. За можностите на неговата употреба, инструкциите за употреба и правилата од ETA сертификатот кој материјалот го поседува, консултирајте го техничкиот лист.

ДЕТAЛИ

Противпожарно заптивање на продори од кабли и дилатациски споеви помеѓу објекти до 180 минути, низ масивни ПП ѕидови и подови и сувомонтажни преградни елементи.

Downloads

шифраознакадатапреземи
Заптивање со FPS – заптивен ПП силиконаприл 2017
Производ Варијанта Бр. на производ EAN-код
Кнауф FPS
ПП заптивен силикон
310ml 590854