Глетаркa (мастар)

45cm, 60cm, 80cm, 100cm

  • За покривање на поширока површина
  • Ергономски приспособена за секакви движења на рацете
  • Специјално диазјнирана за нанесување на пастозни материјали
  • Се препорачува кај површините каде нанесувањето се врши со ролер или спреј
  • Достапна во широчина од 45, 60, 80 и 100 cm