Контакт

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ПРОДАЖБА И МАРКЕТИНГ

Кнауф дооел Скопје
Бул. Александар Македонски бб
Поштенски фах 17
1130 Скопје 30

Работно време:
понеделник - четврток    07:30 - 16:00
петок    07:30 - 13:30

Телефони:
- централа  02 / 32-35-750
- градежен сервис  02/ 32-35-752

Факс: 02 / 32-35-760


e-mail: info@knauf.com.mk

 

ФАБРИКА

Кнауф-Радика АД
ул.8 Септември бб
1250 Дебар
Телефон: 046/839-200
Факс: 046/831-650