Нови производи за хидроизолација

H PRO 100
Еднокомпонентна полимер-цементна хидроизолација

 

Карактеристики:

 • Паропропусност
 • Добра адхезија
 • Ниска апсорпција на капиларна влага
 • Потрошувачка: 1,6 kg/m2/mm

Подрачје на примена:

 • Надворешни страни на подрумски простории
 • Внатрешни страни на подрумски простории со пониски негативни притисоци
 • Лифтовски окна
 • Канали за наводнување
 • Бетонски резервоари
 • Резервоари за отпадни води
 • Резервоари за вода за пиење (подлежи на законодавството во земјата во која се применува)

 

 

H PRO 200
Двокомпонентна флексибилна полимер-цементна хидроизолација

 

Карактеристики:

 • Флексибилност
 • Водонепропусност
 • Добра адхезија
 • Го заштитува бетонот од карбонизација и влијанието на соли
 • Може да се нанесува со четка и глетарка
 • Потрошувачка: 2 kg/m2/mm

Подрачје на примена:

 • За надворешна и внатрешна употреба
 • Заштита на подрумски простории
 • Пред поставување на керамички плочки (наменет за бањи, балкони, тераси и базени)
 • Може да се нанесува на варовноцементни малтери, цементни малтери, кошулки, блокови од лесен бетон
 • Можност да се нанесува на стари керамички облоги, доколку се чисти, носиви и суви
 • Заштита на бетон и малтер од продор на вода низ помали пукнатини предизвикани од собирање
 • Заштита на бетонски површини за време на санација
 • Заштита на бетонски површини од контакт со морска вода и соли за одмрзнување